Privacy

Gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het beheer van woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR. Het gebruik van de websites van Woof & Wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR is over het algemeen mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijv. De naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke voorschriften die van toepassing zijn op de woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR Privacybeleid. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als controller, woof & wiggle hebben Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken voor de persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt. Desalniettemin kunnen gegevensoverdracht via internet over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese regisseurs en regelgevers bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn voor zowel het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken we de volgende termen:

 • a) Persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare persoon is een natuurlijke persoon die, direct of indirect, met name door het toekennen van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
 • b) Betrokkene De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de controller worden verwerkt.
 • c) Verwerking Verwerking is elk proces of reeks van processen die worden uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, organisatie, organisatie, opslag, aanpassing of wijziging, lezen, bevragen, het gebruik, de openbaarmaking door verzending, distributie of enige andere vorm van voorziening, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.
 • d) Beperking van verwerking Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.
 • e) Profilering Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, Analyseer of voorspel de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van deze natuurlijke persoon.
 • f) Pseudonimisering Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens worden niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • g) De verantwoordelijke of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen voor deze verwerking worden gespecificeerd door het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor het benoemen ervan worden verstrekt in overeenstemming met het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten.
 • h) Verwerker Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke persoon.
 • i) Ontvanger Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
 • j) Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker.
 • k) Toestemming Toestemming is elke wilsuiting door de betrokkene vrijwillig voor het specifieke geval op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij de betrokkene verwerkt persoonlijke gegevens gaan akkoord.

2. Naam en adres van de controller

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met gegevensbeschermingskarakter zijn:

woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR Eimsbütteler Chaussee 21 20259 Hamburg Duitsland Tel: +49160 99600256 E-mail: hello@woofandwiggle.com Website: https://woofandwiggle.com

3. Cookies

De websites van woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Met de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door cookies te gebruiken, kunnen Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR met woof & wiggle gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Een cookie kan worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die bijvoorbeeld cookies gebruikt, hoeft zijn toegangsgegevens niet elke keer dat hij de website bezoekt in te voeren, omdat dit wordt uitgevoerd door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde met een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen onder bepaalde omstandigheden niet alle functies van onze website volledig worden benut.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die gebruikmaken van een toegangssysteem op onze website kan worden beheerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die dienen om risico’s te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder vereist om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) om de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en ( 4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden geëvalueerd door de woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR enerzijds statistisch en ook met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te bieden voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. Zorg voor data. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de gegevensbeheerder door persoonlijke gegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden overgedragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van resultaten van het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor registratie. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de controller en voor hun eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan zorg dragen voor de overdracht aan één of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toerekenbaar is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door te registreren op de website van de gegevensbeheerder worden ook het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider van de betrokkene (ISP), de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen, en indien nodig maken deze gegevens het mogelijk om misdaden te onderzoeken. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de gegevensbeheerder te beveiligen. Deze gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze door te geven of de doorgifte wordt gebruikt voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens dient de gegevensbeheerder om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens op elk moment te wijzigen of volledig uit de database van de controller te verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op elk moment op verzoek informatie verstrekken over de persoonsgegevens over de betrokkene. Bovendien corrigeert of verwijdert de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of advies van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarvereisten zijn. In dit verband is het volledige personeel van de controller als contactpersoon beschikbaar voor de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Woof & Wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald uit het invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

De woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR informeren hun klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat door de betrokkene voor het eerst is ingevoerd voor het verzenden van de nieuwsbrief via een dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene de ontvangst van de nieuwsbrief heeft geautoriseerd.

Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen begrijpen en dient daarom als wettelijke bescherming voor de verantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor een registratie in dit verband, zoals het geval zou kunnen zijn in geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische omstandigheden. De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbriefservice worden niet doorgegeven aan derden. De betrokkene kan op elk moment het abonnement op onze nieuwsbrief opzeggen. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van toestemming is er in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Er is ook de mogelijkheid om u op elk moment rechtstreeks uit te schrijven op de website van de controller of om de controller op een andere manier te informeren.

7. Newsletter-Tracking

De woof & wiggle nieuwsbrieven Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekopname en logbestandanalyse mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het slagen of mislukken van online marketingcampagnes. Op basis van de ingebouwde trackingpixel kunnen de inslag en wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR herkennen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden opgeslagen en geëvalueerd door de gegevensbeheerder om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokken persoon. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke toestemmingsverklaring die hierop betrekking heeft in te trekken, die wordt gemaakt via de dubbele opt-in-procedure. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, interpreteren woef & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR dit automatisch als een intrekking.

8. Contactoptie via de website

De website van Woof & Wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR bevat informatie op basis van wettelijke voorschriften die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, wat ook een algemeen adres is voor de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) ) omvat. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen, worden opgeslagen met het oog op verwerking of contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Reageer functie in de blog op de website

De woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogposts achter te laten op een blog op de website van de gegevensbeheerder. Een blog is een portaal, meestal openbaar toegankelijk, waarop een website, waarin een of meer mensen, die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, wordt naast de opmerkingen die de betrokkene heeft achtergelaten, informatie over het tijdstip waarop de opmerking is ingevoerd en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene, wordt ook geregistreerd. Dit IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud te plaatsen. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat deze zich eventueel zou kunnen ontslaan bij een overtreding. De verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk verplicht is of als juridische verdediging voor de controller dient.

10. Abonnement op opmerkingen in de blog op de website

De commentaren op de woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR blog kunnen in principe worden onderschreven door derden. In het bijzonder is het voor een commentator mogelijk om zich te abonneren op de reacties na een reactie op een specifieke blogpost.

Als een betrokkene de optie kiest om zich op opmerkingen te abonneren, stuurt de controller een automatische bevestigingsmail om te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres dat echt doet Keuze. De mogelijkheid om u te abonneren op opmerkingen kan op elk moment worden beëindigd.

11. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De gegevensbeheerder verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit wordt gedaan door de Europese richtlijn en regelgever of een andere wetgever in wet- of regelgeving, welke van de gegevensbeheerder onderwerp, werd verstrekt.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijnen en verordeningen voorgeschreven opslagperiode of een andere bevoegde wetgever verstrijkt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

12. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om bij de verantwoordelijke een bevestiging te vragen of de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.
 • b) Recht op informatie Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie op elk moment van de controller. Daarnaast heeft de Europese richtlijn- en regelgever de betrokkene informatie verstrekt over de volgende informatie: Bovendien heeft de betrokkene het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht. Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.
  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die erop betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
 • c) Recht op correctie Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om de onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hen betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen – ook door middel van een aanvullende verklaring. Als een betrokkene dit recht op correctie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.
 • d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten) Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om de verantwoordelijke persoon te verplichten hun persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen, als een van de volgende Redenen zijn van toepassing en als de verwerking niet nodig is: als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonlijke gegevens wil laten opslaan door Woof & Wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR, kunnen ze dit op elk moment doen aan een medewerker van de controller. De medewerker van Woof & Wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd. Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR en ons bedrijf als de controller is verplicht om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 GDPR, zijn de woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika verantwoordelijk Wöll GbR, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, passende maatregelen, inclusief technische, om andere gegevensbeheerders die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene door deze andere gegevensbeheerders wordt verwijderd heeft verzocht om alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens, voor zover de verwerking niet nodig is. De medewerker van Woof & Wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR regelt in individuele gevallen het nodige.
  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a), AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG Een verwerken.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.
 • e) Recht op beperking van verwerking Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: Als een van de bovenstaande voorwaarden wordt gegeven en een betrokkene de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door Woof & Wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR willen beperken, kunnen ze op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van woof & wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.
  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om de persoonsgegevens over hen, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke persoon zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat . U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid . 2 letter a GDPR of op een contract overeenkomstig artikel 6 par. 1 letter b GDPR en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van officieel gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon. Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1 AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere over te dragen, voor zover dit technisch haalbaar is en zo ja, dit laat de rechten en vrijheden van andere mensen onverlet. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Woof & Wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR.
 • g) Recht van bezwaar Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, te allen tijde is tegen de verwerking van persoonsgegevens over hen, die is gebaseerd op artikel 6 Alinea 1, letters e of f DS-GVO vindt plaats tegen bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. In geval van bezwaar zullen Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR de persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR inspringen en wiebelen persoonsgegevens verwerken om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen inslag en wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR voor verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen inslag en wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Bovendien heeft de betrokken persoon het recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, die wordt uitgevoerd door Woof & Wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 (1) AVG, om bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Woof & Wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht om bezwaar te maken in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.
 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgevende instantie wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die rechtsgevolgen heeft of op vergelijkbare wijze significante gevolgen heeft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) als gevolg van de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen , is toegestaan ​​en deze wettelijke bepalingen bevatten passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) vindt plaats met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Als de beslissing (1) nodig is voor het sluiten of nakomen van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) het gebeurt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zullen de inslag en wiggle Rainer Rösing en Veronika Wöll GbR passende maatregelen nemen om om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht om de verantwoordelijke tussenbeide te laten komen, om zijn eigen standpunt te geven en de beslissing te betwisten. Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller.
 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regelgever om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controller.

13. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van AddThis

De controller heeft op deze website componenten van het bedrijf AddThis geïntegreerd. AddThis is een zogenaamde bookmarking provider. De dienst maakt een vereenvoudigde bladwijzer voor websites mogelijk via knoppen. Door met de muis over de AddThis-component te bewegen of door erop te klikken, wordt een lijst met services voor bladwijzers en delen weergegeven. AddThis wordt gebruikt op meer dan 15 miljoen websites en de knoppen worden volgens de werkmaatschappij meer dan 20 miljard keer per jaar getoond.

AddThis wordt beheerd door AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wenen, VA 22182, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een AddThis-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd door de respectieve AddThis-component om gegevens te verzamelen van de Website www.addthis.com om te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces verwerft AddThis kennis van het bezoek en welke specifieke individuele pagina van deze website wordt gebruikt door het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. AddThis ontvangt ook kennis van het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt, het browsertype, de browsertaal, de website die vóór onze website is bezocht, de datum en tijd van het bezoek aan onze website. AddThis gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen te creëren. De gegevens en informatie die op deze manier naar AddThis worden verzonden, stellen het bedrijf AddThis zelf en de bedrijven die zijn aangesloten bij AddThis of zijn partnerbedrijven in staat om bezoekers op de website van de controller gericht te adresseren met gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties.

AddThis geeft gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde advertenties weer op basis van een cookie die door het bedrijf is geplaatst. Deze cookie analyseert het individuele surfgedrag van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. De cookie slaat bezoeken aan websites op vanaf het computersysteem.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat AddThis een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kunnen cookies die al door AddThis zijn ingesteld op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door AddThis. Om dit te doen, moet de betrokkene op de opt-out-knop drukken onder de link http://www.addthis.com/privacy/opt-out, die een opt-out-cookie plaatst. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Met het instellen van de opt-out-cookie bestaat er echter de mogelijkheid dat de websites van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig voor de betrokkene kunnen worden gebruikt.

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van AddThis zijn te vinden op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

14. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

De controller heeft op deze website componenten van Adobe geïntegreerd. Adobe Analytics (Omniture) of de Adobe Marketing Cloud (hierna “Omniture” genoemd) is een tool die een efficiëntere online marketing en webanalyse mogelijk maakt. Omniture maakt deel uit van de Adobe Marketing Cloud. De Adobe Marketing Cloud maakt realtime analyse van bezoekersstromen op websites mogelijk. De realtime analyses omvatten projectrapporten en maken een ad-hocanalyse van websitebezoekers mogelijk. Klantinteracties worden zo gepresenteerd dat de datacontroller een beter overzicht krijgt van de online activiteiten van de gebruikers van deze website door de data in eenvoudige en interactieve dashboards weer te geven en om te zetten in rapportages. Hierdoor kunnen de verwerkingsverantwoordelijken in realtime informatie ontvangen en problemen die zich sneller voordoen identificeren.

De exploitant van deze services is Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland.

Omniture plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene (cookies zijn van tevoren al uitgelegd; het overeenkomstige is hierboven te vinden). De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking zorgt er via een serverinstelling voor dat de trackinggegevensrecords die naar het Adobe-datacenter worden verzonden, worden geanonimiseerd vóór geolocatie. De anonimisering wordt uitgevoerd door het laatste deel van het IP-adres te vervangen. De controller heeft instellingen gemaakt aan de serverzijde, op basis waarvan het IP-adres van de betrokken persoon onafhankelijk van elkaar wordt geanonimiseerd voordat het wordt verwerkt voor geolocatie en bereikmeting. Namens de verantwoordelijke gebruikt Adobe de gegevens en informatie die via onze website zijn verkregen om het gebruikersgedrag van de betrokkene te evalueren. Adobe zal de gegevens ook gebruiken om namens ons rapporten te maken over gebruikersactiviteiten en om andere diensten aan ons bedrijf te leveren die verband houden met het gebruik van onze website. Adobe combineert het IP-adres van de betrokkene niet met andere persoonlijke gegevens.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Omniture een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kunnen de reeds door Omniture geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die zijn gegenereerd door de Adobe-cookie met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Adobe en om dit te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene op de afmeldknop drukken op de link http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, die een opt-out-cookie plaatst. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Met het instellen van de opt-out-cookie bestaat er echter de mogelijkheid dat de websites van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig voor de betrokkene kunnen worden gebruikt.

De huidige regelgeving voor gegevensbescherming van Adobe is te vinden op http://www.adobe.com/de/privacy.html.

15. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Facebook

De controller heeft op deze website componenten van het Facebook-bedrijf geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt beheerd op internet, een online community die gebruikers doorgaans in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt de gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

Facebook wordt beheerd door Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland, als een betrokkene buiten de VS of Canada woont.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Facebook Component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component wordt gedownload van Facebook. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Facebook kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan het respectievelijke Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene op een van de Facebook-knoppen op onze website drukt, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk” -knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op .

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij Facebook is ingelogd; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Facebook-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken de datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

16. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google AdSense

De controller heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties die worden weergegeven op sites van derden selecteert om overeen te komen met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense staat op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker toe, die wordt geïmplementeerd door het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De Google AdSense-component wordt beheerd door Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense-component is om advertenties op onze website te integreren. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Google AdSense-component Om gegevens over te dragen aan Alphabet Inc. ten behoeve van online reclame en commissie-afwikkeling. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Alphabet Inc. kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te traceren en vervolgens commissieverklaringen mogelijk te maken.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Alphabet Inc. geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in internetpagina’s om opname van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken, waardoor een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Alphabet Inc. kan de ingebouwde trackingpixel gebruiken om te herkennen of en wanneer een website door een betrokkene is geopend en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels worden onder meer gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te evalueren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, die ook het IP-adres bevat en nodig is voor het opnemen en factureren van de weergegeven advertenties, overgedragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan deze persoonlijke informatie die via het technische proces is verzameld, delen met derden.

Google AdSense wordt in meer detail uitgelegd onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/

17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyse-service. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens van welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoelang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Met deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere overeenkomstsluitende staat tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, voor ons online rapporten op te stellen die de activiteiten op onze website tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Google Analytics-component Gegevens naar Google verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te achterhalen en vervolgens commissieoverzichten mogelijk te maken.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden verzonden naar Google Analytics. Google beschouwt de installatie van de browser-add-on als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of een andere persoon die binnen zijn invloedssfeer valt, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer gedetailleerd uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

18. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google+

De controller heeft de Google+ knop als onderdeel van deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt beheerd op internet, een online community die gebruikers doorgaans in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto’s uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Google+ knop, een weergave van de bijbehorende Google+ Knop van Google. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en door Google toegewezen aan het respectievelijke Google+ account van de betrokken persoon.

Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google+ buttons klikt en daarbij een Google +1 aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. Google slaat de Google +1 -aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de door de betrokkene aanvaarde voorwaarden. Een Google + 1-aanbeveling van de betrokkene op deze website zal vervolgens samen met andere persoonlijke gegevens worden gebruikt, zoals de naam van het Google +1 -account dat door de betrokkene wordt gebruikt en de foto die erin is opgeslagen, in andere Google-services. Zo worden de resultaten van de zoekmachine van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Google kan het bezoek aan deze website ook koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende Google-services te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt via de Google+ knop altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij Google+ is ingelogd; Dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Google+ knop klikt.

Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens aan Google wil overdragen, kunnen ze een dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+ account voordat hij onze website oproept.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google + 1-knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

19. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google AdWords

De controller heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in zowel de zoekresultaten van Google als het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde zoekwoorden definiëren, waardoor een advertentie alleen in de zoekresultaten van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een ​​zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google-advertentienetwerk worden de advertenties verspreid op onderwerpgerelateerde websites met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder gedefinieerde zoekwoorden.

Google AdWords wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om onze website te adverteren door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine en door advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina’s, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, zijn geopend op onze website. De conversiecookie stelt zowel wij als Google in staat te begrijpen of een betrokkene die via een AdWords-advertentie naar onze website is gekomen, verkopen heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De door het gebruik van de conversiecookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te genereren. Deze bezoekstatistieken worden door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de respectieve AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren . Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Google AdWords ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde advertenties van Google. Voor dit doel moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen van elk van de internetbrowsers die ze gebruiken en daar de gewenste instellingen maken.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

20. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Instagram

De controller heeft op deze website componenten van de Instagram-dienst geïntegreerd. Instagram is een dienst die kwalificeert als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en ook dergelijke gegevens op andere sociale netwerken kunnen verspreiden.

Instagram wordt beheerd door Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Instagram-component gevraagd om een ​​weergave van het overeenkomstige onderdeel van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Instagram kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de volledige duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke pagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website op Instagram is ingelogd; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Instagram-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Instagram-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

21. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Jetpack voor WordPress

De datacontroller heeft Jetpack op deze website geïntegreerd. Jetpack is een WordPress-plug-in die de beheerder van een website biedt die is gebaseerd op aanvullende functies van WordPress. Jetpack geeft de websitebeheerder onder meer een overzicht van de bezoekers van de site. De weergave van gerelateerde artikelen en publicaties of de mogelijkheid om inhoud op de pagina te delen, verhoogt ook het aantal bezoekers. Daarnaast zijn beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een website die Jetpack gebruikt beter is beschermd tegen brute force-aanvallen. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van de afbeeldingen die op de website zijn geïntegreerd.

De operator van de Jetpack-plug-in voor WordPress is Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, VS. De werkmaatschappij maakt gebruik van de trackingtechnologie van Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Jetpack-component gevraagd om gegevens te gebruiken voor analysedoeleinden worden verzonden naar Automattic. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Automattic kennis van data die vervolgens wordt gebruikt om een ​​overzicht van websitebezoeken te creëren. De op deze manier verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene die de website van de controller heeft bezocht te analyseren en wordt geëvalueerd met als doel de website te optimaliseren. De gegevens die via de Jetpack-component worden verzameld, worden niet gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens worden ook bekend bij Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic / Quantcast een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kunnen cookies die al door Automattic zijn ingesteld, op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en het verzamelen van de gegevens die door de Jetpack-cookie zijn gegenereerd met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Automattic / Quantcast te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene op de opt-out-knop drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/, die een opt-out-cookie plaatst. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene na bezwaar worden verwijderd, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Met het instellen van de opt-out-cookie bestaat er echter de mogelijkheid dat de websites van de verantwoordelijke voor de verwerking niet meer volledig voor de betrokkene kunnen worden gebruikt.

De toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming van Automattic zijn beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Quantcast zijn beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

22. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De controller heeft geïntegreerde componenten van de LinkedIn Corporation op deze website. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Dit maakt LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk voor gegevensbeschermingsaangelegenheden buiten de Verenigde Staten.

Elke keer dat onze website wordt bezocht, die is uitgerust met een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in), zorgt deze component ervoor dat de browser die door de betrokkene wordt gebruikt, een overeenkomstige weergave van de LinkedIn-component downloadt. Meer informatie over de LinkedIn-plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces verwerft LinkedIn kennis over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij LinkedIn, herkent LinkedIn elke keer dat onze website wordt bezocht door de betrokkene en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en toegewezen aan het respectievelijke LinkedIn-account van de betrokkene door LinkedIn. Als de betrokkene op een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt via het LinkedIn-onderdeel altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website op LinkedIn is ingelogd; Dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de LinkedIn-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar LinkedIn wordt verzonden, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn LinkedIn-account voordat hij onze website bezoekt.

Op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls biedt LinkedIn de mogelijkheid om u af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, en om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van LinkedIn zijn beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn-cookiebeleid is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

23. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Pinterest

De controller heeft op deze website componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt beheerd op internet, een online community die gebruikers doorgaans in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt de gebruikers van het sociale netwerk in staat om fotocollecties en enkele afbeeldingen te publiceren, evenals beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pinning), die vervolgens kunnen worden gedeeld door andere gebruikers (zogenaamde repinning) of waarop opmerkingen kunnen worden geplaatst.

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Pinterest Component zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Pinterest-component wordt gedownload van Pinterest. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Pinterest kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Pinterest-component en toegewezen aan het respectieve Pinterest-account van de betrokken persoon door Pinterest. Als de betrokken persoon op een Pinterest-knop op onze website klikt, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt via de Pinterest-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met het inloggen op onze website bij Pinterest is ingelogd; Dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene al dan niet op de Pinterest-component klikt. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Pinterest wordt verzonden, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Pinterest-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Pinterest gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://about.pinterest.com/privacy-policy, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

24. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Shariff

De controller heeft de Shariff-component op deze website geïntegreerd. De Shariff-component biedt socialemediaknoppen die voldoen aan gegevensbescherming. Shariff is ontwikkeld voor het Duitse computermagazine c’t en wordt uitgegeven door GitHub, Inc.

Het onderdeel is ontwikkeld door GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, VS.

De knopoplossingen die door de sociale netwerken worden aangeboden, verzenden meestal al persoonlijke gegevens naar het respectieve sociale netwerk wanneer een gebruiker een website bezoekt waarin een sociale-mediaknop is geïntegreerd. Door gebruik te maken van de Shariff-component worden persoonsgegevens alleen naar sociale netwerken verzonden wanneer de bezoeker van een website actief op een van de social media buttons drukt. Meer informatie over de Shariff-component is beschikbaar in het computermagazine c’t op http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103. html klaar. Het gebruik van de Shariff-component heeft tot doel de persoonsgegevens van bezoekers van onze website te beschermen en stelt ons tegelijkertijd in staat om op deze website een button-oplossing voor sociale netwerken te integreren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van GitHub zijn te vinden op https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

25. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Tumblr

De controller heeft Tumblr-componenten op deze website geïntegreerd. Tumblr is een platform waarmee gebruikers een blog kunnen maken en uitvoeren. Een blog is een portaal dat meestal op een website wordt gepubliceerd en openbaar kan worden bekeken, waarin een of meer mensen, bloggers of webloggers genoemd, artikelen kunnen posten of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. In een blog op Tumblr kan de gebruiker bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, links en video’s publiceren en verspreiden in digitale ruimte. Tumblr-gebruikers kunnen ook inhoud van andere websites toevoegen aan hun eigen blog.

Tumblr wordt beheerd door Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Tumblr-component (Tumblr-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Tumblr-component gevraagd om een ​​weergave van de bijbehorende Tumblr-component van Tumblr te downloaden. Meer informatie over de Tumblr-knoppen is te vinden op https://www.tumblr.com/buttons. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Tumblr kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van het integreren van de Tumblr-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, deze website bekend te maken in de digitale wereld en om ons bezoekersaantal te vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Tumblr is ingelogd, herkent Tumblr elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van hun verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Tumblr-component en door Tumblr toegewezen aan het respectieve Tumblr-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Tumblr-knoppen klikt, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Tumblr-gebruikersaccount van de betrokkene en door Tumblr opgeslagen en verwerkt.

Via de Tumblr-component ontvangt Tumblr altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op Tumblr terwijl hij onze website bezoekt; dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene op de Tumblr-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Tumblr wordt verzonden, kunnen ze de verzending voorkomen door uit te loggen bij hun Tumblr-account voordat ze onze website bezoeken.

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Tumblr zijn beschikbaar op https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

26. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Twitter

De controller heeft op deze website Twitter-componenten geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten die beperkt zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor iedereen die niet is ingelogd op Twitter. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Twitter maakt het ook mogelijk om een ​​breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

Twitter wordt beheerd door Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Twitter-component gevraagd om een ​​weergave van de overeenkomstige Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Twitter kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te herverdelen, deze website bekend te maken in de digitale wereld en om ons bezoekersaantal te vergroten.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Twitter, herkent Twitter elke keer dat onze website wordt bezocht door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan het respectievelijke Twitter-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij Twitter is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op het Twitter-onderdeel klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Twitter wordt verzonden, kan de persoon de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Twitter-account voordat hij onze website bezoekt.

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Twitter zijn beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de.

27. Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende de toepassing en het gebruik van Xing

De controller heeft op deze website componenten van Xing geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Bij Xing kunnen de individuele gebruikers een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen maken of vacatures publiceren op Xing.

Xing wordt beheerd door XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Xing Component zorgt ervoor dat een weergave van de corresponderende Xing-component wordt gedownload van Xing. Meer informatie over de Xing-plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Xing kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Xing is ingelogd, herkent Xing elke keer dat onze website door de betrokkene wordt bezocht en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegewezen aan het respectieve Xing-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Xing-knoppen klikt, bijvoorbeeld op de knop “Delen”, wijst Xing deze informatie toe aan het persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Xing ontvangt via de Xing-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het bezoeken van onze website bij Xing is ingelogd; Dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Xing wordt gestuurd, kan hij of zij de verzending voorkomen door uit te loggen bij zijn Xing-account voordat hij onze website bezoekt.

De door Xing gepubliceerde gegevensbeschermingsvoorschriften, die beschikbaar zijn op https://www.xing.com/privacy, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Xing. Xing heeft ook informatie over gegevensbescherming gepubliceerd voor de XING-deelknop op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

28. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van YouTube

De controller heeft op deze website YouTube-componenten geïntegreerd. YouTube is een internetvideo-portaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, evalueren en erop kunnen reageren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video’s toe, daarom kunnen complete films en tv-programma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s die door gebruikers zelf zijn gemaakt, worden opgeroepen via het internetportaal.

YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve YouTube-component gevraagd om een ​​weergave van de bijbehorende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt door een subpagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectievelijke YouTube-account van de betrokken persoon.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met het inloggen op onze website bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kunnen ze de verzending voorkomen door uit te loggen bij hun YouTube-account voordat ze onze website bezoeken.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsregels, die beschikbaar zijn op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, bieden informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

29. Betaalmethode: gegevensbeschermingsregels voor Klarna als betaalmethode

De controller heeft op deze website Klarna componenten geïntegreerd. Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die aankoop op rekening of flexibele betaling in termijnen mogelijk maakt. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcontrole.

Klarna wordt beheerd door Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online winkel “aankoop op rekening” of “huurkoop” als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokken persoon automatisch naar Klarna verzonden. Door een van deze betalingsopties te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens, die nodig is voor de verwerking van de factuur of aankoop op afbetaling of voor identiteits- en kredietcontrole.

De persoonlijke gegevens die naar Klarna worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om een ​​factuur of betaling op afbetaling te verwerken . Om het koopcontract te verwerken, zijn ook persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling nodig. In het bijzonder kan er onderlinge uitwisseling van betalingsinformatie zijn, zoals bankgegevens, kaartnummer, vervaldatum en CVC-code, aantal artikelen, itemnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingheffingen, informatie over eerder koopgedrag of andere informatie over de financiële situatie van de betrokken persoon .

Het doel van de overdracht van de gegevens is met name identiteitsverificatie, betalingsadministratie en fraudepreventie. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt Klarna persoonsgegevens, in het bijzonder als er een gerechtvaardigd belang is bij de overdracht. Klarna geeft de tussen Klarna en de verwerkingsverantwoordelijke uitgewisselde persoonsgegevens door aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

Klarna geeft de persoonsgegevens ook door aan aangesloten bedrijven (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de bestelling te verwerken.

Om te beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het eerdere betalingsgedrag en de waarschijnlijkheidswaarden van de persoon voor zijn gedrag in de toekomst (zogenaamde scoring). De score wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische methoden.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van Klarna in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerking.

Klarna’s huidige regelgeving inzake gegevensbescherming is te vinden op https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

30. Betaalmethode: Gegevensbeschermingsregels voor PayPal als betaalmethode

De controller heeft PayPal-componenten op deze website geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal heeft ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te doen of betalingen te ontvangen. PayPal treedt ook op als trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene “PayPal” selecteert als betalingsoptie tijdens het bestelproces in onze online winkel, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Om het koopcontract te verwerken, zijn ook persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende bestelling nodig.

De overdracht van de gegevens heeft tot doel betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De verwerkingsverantwoordelijke draagt ​​de persoonsgegevens van PayPal over, met name als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

PayPal kan de persoonlijke gegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens moeten worden verwerkt in de bestelling.

De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerking.

De huidige regelgeving voor gegevensbescherming van PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

31. Betaalwijze: Gegevensbeschermingsregels voor Skrill als betaalwijze

De controller heeft op deze website componenten van Skrill geïntegreerd. Skrill is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via de zogenaamde Skrill-portemonnee, een virtuele elektronische portemonnee. Skrill biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen met creditcards te verwerken. Een Skrill-portemonnee wordt bewaard via een e-mailadres. Skrill maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te doen of betalingen te ontvangen.

Skrill wordt beheerd door Skrill Limited, Floor 27, 25 Canada Square, Londen, E14 5LQ, Verenigd Koninkrijk.

Als de betrokkene “Skrill” als betalingsoptie selecteert tijdens het bestelproces in onze online winkel, worden de gegevens van de betrokken persoon automatisch naar Skrill verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

De persoonlijke gegevens die met Skrill worden uitgewisseld, zijn het aankoopbedrag en het e-mailadres dat nodig is voor de betalingsverwerking. De overdracht van de gegevens heeft tot doel betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De gegevensbeheerder zal ook andere persoonlijke gegevens naar Skrill sturen als er een legitiem belang is bij de verzending. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen Skrill en de gegevensbeheerder, kunnen door Skrill worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

Skrill kan de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens namens hem worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor Skrill op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerking.

De huidige gegevensbeschermingsregels van Skrill zijn te vinden op https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzbedingungen/.

32. Betaalmethode: bepalingen inzake gegevensbescherming voor Sofortüberweisung als betalingsmethode

De controller heeft op deze website componenten van Sofortüberweisung geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betalingsdienst waarmee producten en diensten op internet zonder contant geld kunnen worden betaald. Sofortüberweisung vertegenwoordigt een technisch proces waarbij de online winkel onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Hierdoor kan een retailer direct na het plaatsen van de bestelling goederen, diensten of downloads aan de klant leveren.

De exploitant van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

Als de betrokkene “Sofortüberweisung” selecteert als betalingsoptie tijdens het bestelproces in onze online winkel, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar Sofortüberweisung verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.

Bij een aankoop via Sofortüberweisung stuurt de koper de pincode en TAN naar Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert vervolgens een overdracht naar de online winkel uit na een technische controle van het rekeningsaldo en toegang tot verdere gegevens om het rekeninggeld te controleren. De online handelaar wordt dan automatisch geïnformeerd over de uitvoering van de financiële transactie.

De persoonsgegevens die worden uitgewisseld met Sofortüberweisung zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. De overdracht van de gegevens heeft tot doel betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De verantwoordelijke voor de verwerking zal ook andere persoonlijke gegevens aan Sofortüberweisung overdragen als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen Sofortüberweisung en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door Sofortüberweisung worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren.

Sofortüberweisung kan de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in de bestelling te verwerken.

De betrokkene heeft ten opzichte van Sofortüberweisung de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of overgedragen voor (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

33. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art. 6 ik stak aan. een DS-GVO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van enige andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 ik stak aan. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moeten worden doorgegeven aan een arts, een ziekenhuis of andere derden. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, ik stak aan. d AVG.

34. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 verlicht? f GDPR is ons legitieme belang bij het uitvoeren van ons bedrijf ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

35. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of te initiëren.

36. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken

Art. 6 ik stak aan. een DS-GVO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van enige andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 ik stak aan. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moeten worden doorgegeven aan een arts, een ziekenhuis of andere derden. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, ik stak aan. d AVG.

37. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de <a href=”https://dsgvo-muster-datenschutzerklaerung.dg-datenschutz.de/”> generator voor gegevensbeschermingsverklaring DS-GVO </a> van de Duitse Vereniging voor Gegevensbescherming, in samenwerking met het advocatenkantoor voor <a href=”https://www.wbs-law.de/taetigkeitsgebiet/medienrecht/”> Medienrecht </a> WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocaten uit Keulen opgericht.